Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ И ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ВИ КЛИМА ЕООД

За попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн покупка от viclima.bg на  ВИ КЛИМА ЕООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие ВИ КЛИМА ЕООД да обработва личните Ви данни.

I. ДЕФИНИЦИИ

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране  употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

II. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

ВИ КЛИМА ООД (наричано по-долу „ВИКЛИМА“ или „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205344523, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 140, е администратор на лични данни.

III. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

ВИКЛИМА събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страницата viclima.bg:

 1. Име и фамилия;
 2. Електронна поща;
 3. Банкова сметка;
 4. Адрес;
 5. Телефонен номер;
 6. Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки

ВИКЛИМА събира тези Ваши лични данни с цел:

 1.  Идентификация автора на съобщението;
 2.  Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението.
 3.  Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги
 4.  Издаване на фактури и управление на плащанията; счетоводни цели
 5.  Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т. н. Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Дружеството посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“.

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

При обработка на личните Ви данни Дружеството спазва следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване целите на обработването;
 • Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


V. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.

VI. СРОК НА СЪХРАНИЕНИЕ

Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с  получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на Дружеството се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

VII. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ.

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 1. Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.
 2. Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни. 
 3. Право на възражение – По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или в случай, че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 4. Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи: 
 5. ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
 6. ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 7. ако обработването е било незаконосъобразно;
 8. ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.

Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.
 • Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

VIII. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни, като например – защита от вируси, копия за възстановяване за срока, определяне на регистрите, които ще се поддържат на електронен носител, регламентиране на достъпа до регистрите, определяне на срокове за съхранение и процедури за унищожаване на лични данни.

IX. УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалния уебсайт – viclima.bg.

X. ПОЛИТИКА НА РАЗПЛАЩАНЕ

 • Плащане с дебитна/кредитна карта през ВПОС на ДСК;
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и MasterCard;
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и Visa Secure;
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 8000.00 лева;
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта;
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Shopping Cart
Call Now Button